Từ vựng về IT - phần cứng máy tính

Bộ từ vựng chủ đề it - phần cứng máy tính

1. accumulator

/əˈkjuːmjəleɪtər/
thanh ghi

2. adaptor

/ə'dæptə[r]/
thiết bị tiếp hợp

3. address bus

/ˈæd.res bʌs/
Bus địa chỉ

4. ALU

/eɪ-ɛl-ju/
(arithmetic logic unit) đơn vị số học và logic

5. bus

/bʌs/
hệ thống phụ chuyển dữ liệu giữa các thành phần bên trong máy tính

6. cable

/'keibl/
dây cáp

7. CD

Viết tắt của: compact disc - loại đĩa quang dùng để lưu dữ liệu

8. CD-ROM

Viết tắt của: compact disc read-only memory - loại đĩa quang chứa dữ liệu chỉ được đọc

9. CD-RW

Viết tắt của: Compact Disc-ReWritable đĩa quang cho phép ghi nhiều lần

10. chip card

/tʃɪp kɑːrd/
thẻ vi mạch

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)