Giao tiếp thương mại

Bắt đầu một công việc mới

Bắt đầu một công việc mới

Giới thiệu bản thân và gặp gỡ nhóm trong ngày đầu tiên.Introducing yourself and meeting the team on your first day.

ĐỌC THÊM
Nói về công việc của bạn

Nói về công việc của bạn

Mô tả việc bạn làm và đưa ra ý kiến về công việc của bạn.Describing what you do and giving your opinion about your work.

ĐỌC THÊM
Xử lý giao tiếp văn phòng hàng ngày

Xử lý giao tiếp văn phòng hàng ngày

Học các từ và cụm từ hội thoại hữu ích cho việc trò chuyện hàng ngày tại văn phòng.Learning useful conversational words and phrases for everyday office talk.

ĐỌC THÊM
Nói chuyện với đồng nghiệp của bạn

Nói chuyện với đồng nghiệp của bạn

Các kiểu đàm thoại khác nhau với đồng nghiệp của bạn.Having different types of conversation with your colleagues.

ĐỌC THÊM
Nói chuyện với người quản lý của bạn

Nói chuyện với người quản lý của bạn

Trao đổi về nhiều chủ đề khác nhau với quản lý của bạn.Approaching a variety of subjects with your manager.

ĐỌC THÊM
Làm việc với máy tính và phần mềm

Làm việc với máy tính và phần mềm

Học các thuật ngữ CNTT khác nhau để khắc phục sự cố.Learning different IT terminology in order to fix problems.

ĐỌC THÊM
Viết email công việc

Viết email công việc

Học những cách diễn đạt hữu ích để bắt đầu, kết thúc và xây dựng bố cục email công việc.Learning useful expressions for starting, ending and structuring a business email.

ĐỌC THÊM
Tham gia vào cuộc họp

Tham gia vào cuộc họp

Lên lịch, bắt đầu, hoàn thành và ngắt lời trong cuộc họp với đồng nghiệp.Scheduling, starting, finishing and interrupting in meetings with colleagues.

ĐỌC THÊM
Quản lý dự án (1)

Quản lý dự án (1)

Học các khái niệm cơ bản và bắt đầu dự án.Learning the basics and kicking off a project.

ĐỌC THÊM
Quản lý dự án (2)

Quản lý dự án (2)

Nói về ngân sách và quản lý luồng công việc.Talking about a budget and managing workflow.

ĐỌC THÊM